Renate Hemerik
Directeur Vereniging van Nederlandse AutoLeasemaatschappijen (VNA)

Wat verstaat u onder slimme mobiliteit?

Slimme mobiliteit is een verzamelnaam die voor van alles wordt gebruikt. In mijn ogen is het nieuwe mobiliteit waarbij je er alles aan doet om slimmer te reizen. Aan de ene kant komt het neer op het intelligenter maken van auto’s en infrastructuur en die met elkaar laten communiceren. Aan de andere kant is dat het beter uitwisselen van informatie over mobiliteitsmodaliteiten, zodat je op een slimmere manier omgaat met bestaande mobiliteitsoplossingen.”

Welke ontwikkelingen ziet u?

“Er is veel informatie beschikbaar over mobiliteit, maar die is nog maar weinig geïntegreerd. De overheid en private partijen zijn momenteel druk bezig om deze informatie bij elkaar te krijgen. Deze informatie moeten we ontsluiten voor de reiziger om het reisgemak te vergroten en tegelijkertijd verkeersstromen te verbeteren. Om een voorbeeld te noemen: de focus ligt veel op de reis zelf, waardoor we soms vergeten dat ook parkeren voor problemen kan zorgen. Dat wil je voor je reis inzichtelijk hebben.”

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

“We gaan naar een systeem toe dat de reiziger begeleidt gedurende zijn gehele reis. Nu wordt er bijvoorbeeld nog veel met de auto gereisd, maar vaak is het sneller en slimmer om tijdens een reis over te stappen op trein, taxi of andere mogelijkheden. Het ideaalbeeld is dat de reiziger al zijn informatie overzichtelijk in één systeem gepresenteerd krijgt, dat zich real-time aanpast aan ontwikkelingen in het verkeer.

Wat is nodig om daar te komen?

“Op de eerste plaats is het nodig om de technologie die momenteel al aanwezig is ook daadwerkelijk te gebruiken. Onze rol ligt in het informeren van betrokken partijen en beelden schetsen van mogelijkheden. Ten tweede is het goed om partijen te verleiden om nieuwe toepassingen uit te proberen en proeven te doen. Dat stimuleert verdere ontwikkeling. We zullen de toekomst moeten verkennen, want voorspellen kunnen we niet. Daarbij komt een veelheid van aspecten in beeld waar we oog voor moet hebben. Wanneer informatie aan elkaar geknoopt wordt, is het bijvoorbeeld belangrijk om privacy-vraagstukken te bekijken en te bestuderen hoe het een en ander wettelijk ligt”Marja van Strien
Programmadirecteur Connecting Mobility

Wat verstaat u onder slimme mobiliteit?

De inzet van moderne technologie om mobiliteitsvraagstukken op te lossen. Enerzijds de auto zelf, anderzijds de omgeving waarin deze zich bevindt.”

Welke ontwikkelingen ziet u?

“Connectiviteit en coöperativiteit komen steeds meer samen. Moderne auto’s zijn verbonden met internetdiensten, elkaar en hun omgeving. Er zijn veel samenwerkingen gaande, waaruit steeds meer proeven ontstaan. Ons land is door het dichte wegennetwerk altijd al een koploper geweest op het vlak van verkeersmanagement waardoor er veel partijen aanwezig zijn. Nieuw is dat de omgeving zelf ook steeds slimmer wordt. Om een voorbeeld te geven; verkeerslichten kunnen signalen ontvangen uit de ambulances en het verkeerslicht vervolgens zo instellen dat de ambulances zich sneller en veiliger door het verkeer kunnen bewegen.”

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

“Er zijn verschillende doelen die worden nagestreefd. Grotere veiligheid bijvoorbeeld, door minder menselijk handelen. Zo ook verbeterde verkeersdoorstroming en bereikbaarheid. Evenals een verbetering van de leefbaarheid door een lagere CO2-uitstoot in steden. Zo wordt het door connectiviteit eenvoudiger om bepaalde typen voertuigen in time slots toegang te geven in binnensteden.”

Wat is nodig om daar te komen?

“Om tot een doorbraak te komen is opschaling van succesvolle nieuwe toepassingen nodig. We hebben in Nederland nu zo’n acht miljoen auto’s op de weg. Die zijn niet allemaal hightech, maar op een gegeven moment wil je toch over naar een hightech omgeving. Het is erg belangrijk om af te spreken in welke fasen we over zullen gaan. Minister Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus wilt in ieder geval zo veel mogelijk gebruikmaken van de nieuwe In Car Technologie. Het mooie is dat er in Nederland enige jaren geleden een concrete ambitie uitgesproken is en een routekaart is opgesteld. De uitwerking ervan zijn de vele ITS-projecten die nu lopen.”Steven van Eijck
Voorzitter RAI Vereniging

Wat verstaat u onder slimme mobiliteit?

Als RAI Vereniging richten wij ons vooral op de instrumenten die nodig zijn. Dan staat Smart Mobility in brede zin voor de in- en externe communicatie van een voertuig met zijn omgeving.”

Welke ontwikkelingen ziet u?

“Er is te veel om op te noemen. Van het tracken van oogbewegingen in zelfrijdende auto’s om te zien of mensen niet in slaap vallen, tot automatisch remmen op de cruise control als er voor je plots iemand in- of uitvoegt. Belangrijk te beseffen is dat de ontwikkelingen snel gaan. Sommige systemen delen informatie tien keer per seconde. ‘We’ zijn er alleen nog niet over uit wat we met die informatie willen doen. De techniek die we nu al hebben loopt bovendien voor op bestaande wetgeving. Een voorbeeld: sommige auto’s rijden volledig op extern gedownloade software, waarmee je ‘overnight’ een heel andere auto kunt creëren. Zo’n auto presteert dan beter, maar mag nog niet de weg op. Je moet eerst langs de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).”

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

“Ik verwacht dat er meer focus gaat komen door de onderwerpen eruit te pikken waarin mensen zich herkennen, zoals veiligheid. Dat spreekt aan. Als een voertuig met zijn omgeving, de voertuigen voor, achter en naast hem èn de infrastructuur communiceert, kan dat tot een duidelijke verbetering van de veiligheid leiden, omdat we
weten wat al die andere verkeersdeelnemers doen. We weten nu al dat er een tijd zal komen dat we zo gewend zijn aan zelfrijdende auto’s dat we het als gevaarlijk zullen ervaren als iemand een stuur vast heeft. Toch moeten mensen aandachtig deel blijven nemen aan het verkeer. Zijn kennis moet matchen met die van de auto. Dat mogen we niet vergeten.”

Wat is nodig om daar te komen?

“Het delen van dezelfde visie en verder vooruit kijken is cruciaal om verder te komen. Met alle voertuigen en infra zijn er veel onderdelen die op juiste wijze in elkaar moeten vloeien. De politiek kijkt vaak maar een jaar of vier verder, terwijl autoconcepten een horizon van zo’n vijftien jaar hebben. Wat helpt is dat we samen met minister Schultz van Haegen bij de Europese branchevereniging ACEA zijn geweest, waar zij met CEO’s van de Europese autofabrikanten heeft gesproken over haar ambities om Nederland hèt testland te laten zijn voor innovatieve mobiliteit.”